Laste üha privaatsemaks muutuv netikasutus nõuab vanemate valvsust (04.11.2014)

Pressiteated No Comments

Täna avalikustas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online aastatel 2006-2014 väldanud uurimisprojekti interaktiivse lõpparuande. Laste internetikasutusega seotud võimalustele ja riskidele keskenduvas projektis esindab Eestit Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Enam kui 150 teadlast ja 33 riiki hõlmava projekti lõppraport esitab kokkuvõtlikult ning rohkete graafiliste ja videomaterjalidega illustreerituna uuringute tulemused, meetodid ja soovitused.

Ühe põhijäreldusena sedastab aruanne, et aastatel 2011-2014 on Euroopa laste internetikasutuse mustrid märgatavalt muutunud. Lapsed kasutavad nüüd internetti igapäevaselt enamates kohtades ning uued mobiilsed seadmed on muutnud laste veebikasutuse privaatsemaks kui kunagi varem.

Võrreldes 2010. aastaga on 11-16aastased Euroopa lapsed mõnevõrra rohkem ohustatud vihasõnumitest, anoreksiat või enesevigastamist propageerivatest veebilehtedest ja küberkiusamisest.

Projekti üks põhieesmärke on olnud ulatuslikel uurimistulemustel põhinevate poliitikasoovituste pakkumine ja sidusrühmade vahelise dialoogi tekitamine. Äsja ameti üle andnud Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes märkis, et võrgustik EU Kids Online on olnud äärmiselt oluline usaldusväärsete tõendite pakkuja, aitamaks muuta internetti laste jaoks paremaks paigaks.

Peamiste soovitustena lapsevanematele toonitab Eesti projektitiimi juht Veronika Kalmus järgmist:

·         Toetage laste avastusretki internetis varajasest east alates ning olge kursis virtuaalmaailma võimaluste ja riskidega;

·         Keskenduge laste online-võimaluste ja toimetulekuoskuste suurendamisele;

·         Mõelge vähem riskidele ja keskenduge positiivsele veebisisule ning kaasahaaravatele ja lõbusatele tegevustele;

·         Rääkige lastega regulaarselt sellest, mis tundub neile internetis problemaatiline;

·         Olge konkreetsed ja järjekindlad laste online-käitumist puudutavate ootuste ja reeglite osas.


Lisainformatsioon:

Interaktiivse lõppraportiga „EU Kids Online – Findings, methods, recommendations?” saab tutvuda aadressil: http://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/

Veronika Kalmus, TÜ professor

tel 56 623 583

e-post: veronika.kalmus@ut.ee

http://eukidsonline.ut.ee; www.eukidsonline.net

Uuring: Eesti laste netikasutus sarnaneb Ida- ja Kagu-Euroopale (23.07.2013)

Pressiteated No Comments

Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud värske raporti kohaselt paigutuvad Eesti lapsed samasse rühma koos Poola, Tšehhi, Rumeenia, Bulgaaria ja Küprose eakaaslastega, erinedes märgatavalt Põhjamaade lastest.

Rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online analüüsis 25 Euroopa riigi 9-16aastaste laste internetitegevusi, -riske ning vanemlikku juhendamist, liigitades riigid nelja suurde rühma.

Read the rest…

Uuring: laste sõnutsi häirivad neid enim videojagamise saidid (05.02.2013)

Pressiteated No Comments

Kui lastelt küsida, mis neid internetis häirib, peavad nad kõige riskantsemaks videote jagamise keskkondi, näiteks YouTube’i, selgub projekti EU Kids Online värskest raportist. Eestit esindab projektis Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Tänasel turvalise interneti päeval avaldatud aruanne „Nende endi sõnutsi: mis häirib lapsi internetis?“ põhineb laste vastustel lahtisele ankeediküsimusele. Kokku avaldas arvamust 9904 last 25 Euroopa riigist.

Read the rest…

Uuring: laste ülemäärane netikasutus tuleneb psühholoogilistest probleemidest (19.11.2012)

Pressiteated No Comments

Pikalt internetis viibimine ei tähenda tingimata seda, et lapsel on netikasutusega probleeme. See on üks peamisi järeldusi Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud raportis, mis käsitleb 11-16aastaste Euroopa laste ülemäärast internetikasutust. Uuringutulemused näitavad, et üldiselt saavad lapsed internetis hästi hakkama. Ülemäärase netikasutuse ja selle negatiivsete tagajärgede risk on kõrgem hilisemas teismeeas ja psühholoogiliste probleemidega laste hulgas.

Projekt EU Kids Online uuris, kui tihti on 11-16aastased enda puhul märganud interneti liigkasutamise märke, näiteks interneti pärast koolitööde tegematajätmist, vähest pere ja sõpradega suhtlemist või edutuid katseid oma internetikasutust vähendada. Kõige sagedamini tunnistavad lapsed, et nad on leidnud end internetis surfamas ka siis, kui nad tegelikult ei ole sellest huvitatud – seda väitis 42% Euroopa lastest. Oluliselt vähem – 17% – on olnud interneti pärast söömata või magamata.

Read the rest…

Lapsed saavad veebiteenustelt harva abi (10.07.2012)

Pressiteated No Comments

Interneti vihjeliinidest on vähe kasu – kõigest iga kümnes laps, kes on internetis kogetust häiritud, annab sellest vihje- või abiliini kaudu teada. Ka Eestis on veebiabi teenuseid kasutanud ainult 13% netikogemusest häiritud lastest, mis näitab, et teenusepakkujad peaksid rohkem pingutama. See on Tartu Ülikooli teadlaste osalusel läbiviidava projekti EU Kids Online uue aruande peamisi järeldusi.

Homme, 11. juulil toimub Euroopa Komisjoni juures kohtumine, kus interneti teenusepakkujad tutvustavad strateegiaid laste turvalise veebikasutuse tagamiseks. Euroopa teadlased soovitavad keskenduda lapsesõbralikele ja lihtsastikasutatavatele vahenditele.

Read the rest…

Uurimisvõrgustik EU Kids Online avaldas poliitikasoovitused (17.10.2011)

Pressiteated No Comments

Täna avaldas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online üle-Euroopalise laste internetikasutuse uuringu tulemustele toetuvad soovitused huvirühmadele.

Uuringu tulemuste põhjal hakkavad lapsed internetti kasutama üha nooremas eas, ühtlasi on laste netikasutus mobiilsete seadmete leviku tõttu aina privaatsema iseloomuga. See seab uued väljakutsed nii lapsevanematele kui poliitikakujundajatele, vähendamaks laste kokkupuutumist internetist johtuvate riskidega.

Read the rest…

Eesti laste internetiriskide tase on endiselt Euroopa kõrgemaid, näitab värske, Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud rahvusvaheline uuring (21.10.2010)

Pressiteated No Comments

Iga kaheksas Euroopa laps on olnud võrgukeskkonnas kogetu tõttu häiritud või endast väljas, selgub täna avaldatavast aruandest, mille tulemused põhinevad 23 000 noore ja nende vanematega läbi viidud intervjuudel. Siiski rõhutavad teadlased, et enamik lapsi pole internetis kogetust häiritud ning tulevad hästi toime asjadega, mida täiskasvanud peavad riskantseks.

Read the rest…

Eesti osaleb üle-Euroopalises laste internetiturvalisuse uuringus

Pressiteated No Comments

Tartu Ülikooli teadlased osalevad võrgustiku EU Kids Online partneritena esimeses üle-Euroopalises laste ja noorte internetiturvalisust puudutavas küsitluses, mis hõlmab 1000 last vanuses 9-16 aastat ja nende vanemaid igas uurimusse kaasatud 25 riigis. Eesti puhul on tegemist esimese sedavõrd ulatusliku online-riske ja -ohtusid ning nendega toimetulekut käsitleva esindusliku uurimusega.

Read the rest…

TÜ teadlased jätkavad laste internetikasutuse uurimist

Pressiteated No Comments

Juulis käivitub rahvusvahelise uurimisvõrgustiku EU Kids Online jätkuprojekt, mis keskendub Euroopa laste ja lapsevanemate internetikasutuse ning online-riskide ja –turvalisuse küsimustele. Eestit esindab projektis TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Read the rest…

Eesti lapsevanemad on laste internetikasutuse suhtes ülemäära muretud

Pressiteated No Comments

Tänasel turvalise interneti päeval avalikustab rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online Euroopa Liidu riikide lapsevanemate seas hiljutise küsitluse Flash Eurobarometer 248 tulemused. Eesti lapsed kuuluvad internetikasutajate osakaalu poolest jätkuvalt Euroopa esirinda.

Eestis kasutab internetti 93% kõigist 6–17-aastastest lastest. Selle näitaja poolest jagab Eesti koos Hollandi ja Taaniga 27 Euroopa riigi seas 2.–4. kohta, jäädes ühe protsendipunkti võrra maha üksnes Soomest. Vanematepoolse teadlikkuse ning järelevalve osas paigutub Eesti üle-Euroopalistes pingeridades aga kindlalt viimaste hulka.

Read the rest…

« Previous Entries