RISKIALTID TIIGRIKUTSUD: EESTI LAPSED (UUE) MEEDIA KASUTAJATENA

Temaatilised ettekanded No Comments

3. oktoobril 2008 Tallinnas toimuva Lastekaitseliidu aastapäevakonverentsi “Mida laps tahab” ettekande teesid

Veronika Kalmus

 

Rahvusvahelise uurimisvõrgustiku EU Kids Online aruande järgi kuulub Eesti laste internetikasutuse ulatuse poolest Euroopa riikide hulgas esirinda, samas on Eesti lapsed Euroopa pingerea eesotsas ka Internetiga seotud riskide kogemise osas. Ettekanne annab esmalt rahvusvaheliselt võrreldavate näitajate põhjal ülevaate Eesti laste internetikasutusest ning sellega seotud võimalustest ja riskidest. Ettekande teine osa vaatleb aastatel 2001-2007 läbi viidud kolme õpilasküsitluse andmetele tuginedes 12-19-aastaste noorte (uue) meedia kasutamise harjumusi, keskendudes viimase küsitluse tulemuste põhjal sisuloomise praktikatele suhtlus- ja uudisteportaalides, foorumides, blogides ja kodulehekülgedel. Tulemused näitavad, et struktureeritumad, konkreetse veebikeskkonna piirangutele vastavad sisuloomispraktikad on laste seas tunduvalt levinumad kui tegevused, mis nõuavad ja võimaldavad suuremaid loomingulisi oskusi ja vabadust. Klasteranalüüsi käigus eristus kuus online-sisuloojatüüpi (mitmekülgne, blogikeskne; kodulehekeskne; Rate’i-keskne; foorumikeskne; kommentaaride-keskne; väheaktiivne), mis erinevad üksteisest statistiliselt olulisel määral laste enesehinnanguliste oskuste ja teadmiste, ajakasutuse aspektide ning Interneti keelekasutuse ja sisu suhtes väljendatud hoiakute poolest. Õpilaste aja- ja meediakasutuse ajaline võrdlus ning internetitegevuste ja hoiakute analüüs lubavad väita, et Internet on muutunud eesti laste igapäevaelu lahutamatuks osaks, mõjutades lisaks meediakeskkonna ümberkujundamisele ka üldise elumaailma aspekte.

 

Võtmesõnad: lapsed, meediakasutus, Internet, online-riskid, sisuloomispraktikad