Eesti lapsevanemad on laste internetikasutuse suhtes ülemäära muretud

12:53 pm Pressiteated

Tänasel turvalise interneti päeval avalikustab rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online Euroopa Liidu riikide lapsevanemate seas hiljutise küsitluse Flash Eurobarometer 248 tulemused. Eesti lapsed kuuluvad internetikasutajate osakaalu poolest jätkuvalt Euroopa esirinda.

Eestis kasutab internetti 93% kõigist 6–17-aastastest lastest. Selle näitaja poolest jagab Eesti koos Hollandi ja Taaniga 27 Euroopa riigi seas 2.–4. kohta, jäädes ühe protsendipunkti võrra maha üksnes Soomest. Vanematepoolse teadlikkuse ning järelevalve osas paigutub Eesti üle-Euroopalistes pingeridades aga kindlalt viimaste hulka.

Näiteks vestleb vaid 50% Eesti vanematest oma lapsega sageli sellest, mida laps online-keskkonnas teeb (EL-i keskmine näitaja on 74%). Eesti lapsevanemate hoiakud ja praktikad on võrreldavad Ida-Euroopa riikidega, eelkõige Läti, Leedu, Tšehhi ja Slovakkiaga. Näiteks on Eestis sarnaselt Tšehhi ja Slovakkiaga kõige vähem neid lapsevanemaid (veidi üle 60%), kes on keelanud oma lapsel suhelda online-keskkonnas inimestega, keda laps päriselus ei tunne (EL-i keskmine on 83%, Iirimaal 96%). Eesti erineb lapsevanemate suhtelise ükskõiksuse ja liberaalsuse poolest mitte üksnes Lõuna-Euroopa riikidest (kus laste online-aktiivsus on võrdlemisi madal, kuid enamik internetti kasutavate laste vanematest räägib lapsega sageli online-tegevustest), vaid ka Põhjamaadest ja Suurbritanniast, kus laste internetikasutus on Eestile sarnaselt kõrge.

Eesti lapsevanemad on võrdlemisi muretud lapsi puudutavate online-riskide suhtes: näiteks muretseb 39% Eesti 6–17-aastaste laste vanematest väga või mingil määral võimaluse pärast, et tema laps langeb võrguflirdi ohvriks (EL-i keskmine näitaja on 60%; Prantsusmaal 90%). Võimaluse pärast, et tema last internetis kiusatakse, tunneb muret 33% Eesti lapsevanematest (EL-s tervikuna on see näitaja 54%; Prantsusmaal 83%).

“Lapsevanemate liberaalne ja muretu suhtumine oleks mööndustega õigustatud vaid juhul, kui laste teadlikkus internetis peituvatest ohtudest oleks kõrge ja riskikäitumise tase madal. Eesti laste kohta seda kahjuks veel väita ei saa,” ütles Tartu Ülikooli meediauuringute dotsent Veronika Kalmus.

Positiivsena tõstis Kalmus esile seda, et Eesti lapsed on suhteliselt aktiivsed oma vanematelt internetialase nõu ja abi küsimisel: seda on teinud 40% lastest (EL-i keskmine näitaja on 32%, Taanis 48%). “Paljud lapsed usaldavad internetiga seotud küsimustes oma vanemaid ning enamus vanemaid usaldab oma lapsi. Usaldusele lisaks oleks vaja veelgi suuremat teadlikkust turvalisest internetikasutusest ning järjekindlat huvitumist lapse tegemistest internetis,” lisas Kalmus.

TAUSTATEAVE

·         Küsitlus Flash Eurobarometer 248: Towards a safer use of the Internet for children in the EU viidi läbi 2008. aasta oktoobris Euroopa Liidu riikide 6-17-aastaste laste vanemate seas. Vastajate koguarv oli 12750, Eestis vastas küsitlusele 500 lapsevanemat. Küsitluse tellis Euroopa Komisjon programmi Turvalisem Internet Pluss raames.

·         Rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online (www.eukidsonline.net) viib läbi esimest süstemaatilist olukorra kaardistust Euroopas, võrreldes 21 riigi uurimistulemusi, mis puudutavad laste ja noorte kogemusi kokkupuutes interneti ja teiste online-tehnoloogiatega. Käimas on projekti kolmas aasta.

·         Projektiga on liitunud Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriigid. Eestit esindab Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

·         EU Kids Online on avaldanud 7 raportit, mis on vabalt allalaaditavad aadressil: www.eukidsonline.net.

Lisainfo:

Veronika Kalmus, meediauuringute dotsent, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, veronika.kalmus@ut.ee, tel. 56 623 583, http://eukidsonline.ut.ee

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.