Eesti laste internetiriskide tase on endiselt Euroopa kõrgemaid, näitab värske, Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud rahvusvaheline uuring (21.10.2010)

9:16 am Pressiteated

Iga kaheksas Euroopa laps on olnud võrgukeskkonnas kogetu tõttu häiritud või endast väljas, selgub täna avaldatavast aruandest, mille tulemused põhinevad 23 000 noore ja nende vanematega läbi viidud intervjuudel. Siiski rõhutavad teadlased, et enamik lapsi pole internetis kogetust häiritud ning tulevad hästi toime asjadega, mida täiskasvanud peavad riskantseks.

 

Kui 12 protsenti lastest ütles, et nad on olnud internetikogemustest – näiteks kokkupuutumisest pornograafia, seksuaalse või solvava sisuga sõnumite ja potentsiaalselt kahjuliku kasutaja-loodud veebisisuga – häiritud või endast väljas, siis vanemad sageli ei teadnud, et nende lapsed olid niisuguste online-riskidega kokku puutunud. Näiteks üle poole küberkiusamise ohvriks langenud laste vanematest ei teadnud, et midagi niisugust oleks nende lapsega juhtunud.

Lisaks selgus Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kooli juhitavast EU Kids Online‘i projektist, et lapsed hakkavad internetti kasutama üha nooremas eas - keskmiselt seitsmeaastaselt Rootsis ja kaheksaselt mitmes teises Põhja-Euroopa riigis, sealhulgas Eestis, Soomes, Taanis, Hollandis ja Suurbritannias.

9-16aastaste lastega läbi viidud intervjuudest ilmnes, et just noorimatel lastel oli kõige raskem häiriva veebisisuga toime tulla. Uurijad soovitavad suunata edasise teavitustöö põhifookuse noorematele vanuserühmadele, et vähendada nende online-riske ja aidata paremini kasutada interneti pakutavaid võimalusi.

Kõige rohkem on online-riske kogenud lapsi Eestis, Rootsis, Leedus ja Tšehhi Vabariigis, kõige vähem aga Itaalias, Portugalis ja Türgis. Eesti laste hulgas on erinevate riskidega kokku puutunuid üle 60%, veebikogemustest on olnud häiritud 25% noortest internetikasutajatest ehk kaks korda rohkem kui Euroopas keskmiselt. “Nende näitajatega oleme paraku Euroopa tipus”, ütles Tartu Ülikooli meediauuringute professor Veronika Kalmus, võrgustiku EU Kids Online Eesti uurimisrühma juht.

“Peamised meie laste poolt kogetavad riskid on seksuaalse alatooniga piltide nägemine (30%, Euroopa kõrgeim näitaja), netituttavaga päriselus kohtumine (26%, samuti Euroopa kõrgeim näitaja), seksuaalse sisuga sõnumite saamine (21%, Euroopa 3. näitaja) ja küberkiusamine (14%, Euroopa 1.-2. näitaja). Lisaks on meie lapsed Euroopas esikohal interneti liigkasutamise poolest: 50% tunnistab, et on sageli kogenud üht või mitut ülemäärase netitarbimisega seotud probleemi, näiteks jätnud unarusse pere, sõbrad ja koolitöö, samas Euroopa keskmine tase on 30%”, lisas Kalmus.

Teadlased leiavad siiski, et laste kasvav netikasutus toob lisaks riskidele kaasa ka üha rohkem positiivseid võimalusi ning et riskid ei pruugi alati päädida kahjuliku kogemusega. Sonia Livingstone, Londoni Majanduskooli meedia ja kommunikatsiooni professor ja üks aruande autoritest ütles: “Uuring näitab, et lapsed hakkavad internetti kasutama üha nooremas eas ja teevad seda rohkem kui eales varem. Internet on nüüd laste elu keskne ja loomulik osa kõikjal Euroopas ja nad kasutavad seda paljudeks kasulikeks tegevusteks, näiteks koolitööks, mängimiseks, videote vaatamiseks ja sõnumivahetuseks. Kuigi on murettekitav, et osa lapsi on olnud võrgukeskkonnas kogetust häiritud, on siiski oluline kõrvutada seda internetist saadava kasuga ning võtta arvesse, et risk ei pruugi alati viia kahjuni. Näiteks viib küberkiusamine lapsed kõige tõenäolisemalt endast välja, kuid seda esineb uuritud riskide seas kõige vähem.”

Lisaks leiti uuringus:

·        Pool uuritud lastest leidis, et võrgukeskkonnas on kergem olla “mina ise” kui päriselus.

·        Teismelised poisid on rohkem kokku puutunud seksuaalse sisuga piltidega, samas tüdrukutel on suurem tõenäosus saada solvavaid sõnumeid. Kogetavate online-riskide tõttu lähevad tüdrukud endast välja suurema tõenäosusega kui poisid.

·        Iga kaheksas laps on näinud vihkamisele või anoreksiale õhutavat kasutaja-loodud veebisisu.

·        48% internetti kasutavatest lastest teeb seda oma toas ja peaaegu kolmandik lapsi (31%) pääseb internetti mobiiltelefoni või pihuarvuti kaudu.

·        Paljudel 11-12aastastel lastel puuduvad elementaarsed turvalise internetikasutusega seotud oskused, näiteks ei oska nad muuta privaatsusseadeid või blokeerida soovimatuid online-kontakte.

EU Kids Online‘i uurimisvõrgustik viis intervjuud 9-16aastaste laste ja nende vanematega läbi 25 Euroopa riigis. Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni Turvalisema Interneti Programmist. Esialgsed tulemused avalikustatakse täna samaaegselt Luksemburgis Turvalisema Interneti Foorumil, Göteborgis internetiuurijate konverentsil ja Londonis. Täismahus aruanne “Riskid ja turvalisus internetis: Euroopa laste vaatenurk” on kättesaadav aadressil www.eukidsonline.net. 

Aruande täiendatud versiooni, mis sisaldab ka vanemlikku järelevalvet puudutavaid tulemusi ja poliitikasoovitusi, on oodata novembris.    

Märkused toimetajatele

1. Projekti EU Kids Online eesmärgiks on parandada teadmisi Euroopa laste ja vanemate kogemustest ja praktikatest interneti- ja uute online-tehnoloogiate riskantse ja turvalisema kasutamise alal ja seeläbi aidata edendada laste jaoks turvalisemat internetikeskkonda.

2. EU Kids Online‘i kaasatud riigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi ja Ungari.

3. Uurimistulemused põhinevad näost-näkku intervjuudel, mis viidi juhuvalimi põhimõttel leitud laste ja nende vanematega läbi kodudes üle kogu Euroopa. Uurimuse metodoloogia täismahus kirjelduse võib leida projekti aruandest ja kodulehelt www.eukidsonline.net.

Lisainfo: Veronika Kalmus, meediauuringute professor, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, veronika.kalmus@ut.ee, tel. 56 623 583, http://eukidsonline.ut.ee 

LSE pressiteenistus, Pressoffice@lse.ac.uk, tel. +44 207 955 7060, www.eukidsonline.net 

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.