Uuring: Eesti laste netikasutus sarnaneb Ida- ja Kagu-Euroopale (23.07.2013)

9:24 am Pressiteated

Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud värske raporti kohaselt paigutuvad Eesti lapsed samasse rühma koos Poola, Tšehhi, Rumeenia, Bulgaaria ja Küprose eakaaslastega, erinedes märgatavalt Põhjamaade lastest.

Rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online analüüsis 25 Euroopa riigi 9-16aastaste laste internetitegevusi, -riske ning vanemlikku juhendamist, liigitades riigid nelja suurde rühma.

 

Osaliselt juhendatud riskialtid mängurid

Eesti ning mitme Ida- ja Kagu-Euroopa riigi lapsi iseloomustab online-meelelahutuse, eriti -mängude, suur tähtsus, suhteliselt kõrge riskide ja kahju kogemise ulatus ning suured erinevused lapsevanemate juhendamispraktikates.

Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli meediauuringute professor, selgitab: „Võrreldes varasemate analüüsidega rõhutab seekordne raport seosemustreid internetikasutuse eri tahkude vahel. Torkab silma, et suur osa Eesti lapsi saab netis seigeldes loota vanemate mitmekülgsele või aktiivsele juhendamisele, samas on pea kolmandik lapsevanemaid võrdlemisi passiivsed.“

Kalmuse sõnul võib see peegeldada sotsiaalseid erinevusi, vähest dialoogi lapsevanemate ja kooli vahel ning seda, et teavitustöö pole jõudnud kõikide sihtrühmadeni.

Jagunenud Euroopa

Ülejäänud riigid paigutuvad kolme rühma. Nelja Skandinaaviamaa ja Hollandi lapsi iseloomustab keskmisest kõrgem sotsiaalvõrgustike kasutus, sagedasem seksuaalse tooniga internetiriskide kogemine ja lapsevanemate aktiivsem juhendamistegevus.

Ka Leedu, Austria, Ungari ja Sloveenia lapsed paistavad silma sotsiaalmeedia kasutamise ja sellega seotud riskide kogemisega, kuid nende vanemad on laste juhendamisel keskmisest oluliselt passiivsemad.

Suures osas Lääne- ja Lõuna-Euroopa riikidest (Iirimaal, Suurbritannias, Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal, Portugalis, Hispaanias, Itaalias, Kreekas ja Türgis) tavatsevad vanemad piirata ja kontrollida laste netitegevusi. Ehkki see aitab vältida riske, jäävad piiratuks ka laste võimalused saada osa internetis pakutavast.

Konteksti olulisus

Võrgustik EU Kids Online rõhutab, et erinevused riikide vahel on siiski väiksemad kui riikide sees. Ehkki vastne aruanne annab ülevaate 25 Euroopa riigi asendist rahvusvahelises võrdluses ja võimaldab õppida parimatest praktikatest, tuleb poliitikate kujundamisel lähtuda iga maa eriomasest kultuurikontekstist.

 

Lisainfo:

Veronika Kalmus, TÜ meediauuringute professor

tel 56 623 583

e-post: veronika.kalmus@ut.ee

http://eukidsonline.ut.ee; www.eukidsonline.net

Raporti „Country Classification: Opportunities, Risks, Harm and Parental Mediation“ (autorid Ellen J. Helsper, Veronika Kalmus, Uwe Hasebrink, Bence Sagvari ja Jos De Haan) täistekstiga saab tutvuda projekti EU Kids Online kodulehel: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Classification/Home.aspx.

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.