Pressiteade 11.02.08

3:33 pm Pressiteated

Rahvusvaheline uurimisvõrgustik juhib tähelepanu laste riskikäitumisele Internetis

Juhtimaks tähelepanu Turvalisema Interneti päevale, avaldas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online uurimistulemused, milles tõdetakse, et üha suurem hulk lapsi kogu Euroopas seisab silmitsi online-keskkonna riskidega, tundes end sellest üha rohkem häirituna.

Paljude teismeliste rõõmuks on suhtlusportaalid viimastel aastatel Euroopas levinud kulutulena. Näiteks Norras on suhtlusportaalide kasutajate osakaal 12-17-aastaste seas 93%. Eestis kasutab suhtlusportaale rohkem kui kaks kolmandikku 12-17-aastastest kooliõpilastest. Vaatamata paljudele hüvedele ja võimalustele, mida need keskkonnad noortele pakuvad, leidub tõendeid, et need võivad kujutada ohtu teismeliste privaatsusele ja heaolule. Alltoodud tulemused pärinevad erinevates maades läbiviidud hiljutistest uurimustest. EU Kids Online tegeleb sellelaadsete tulemuste kogumise ja võrdlemisega, valmistades ette juunis avaldatavat raportit. Käesolev pressiteade sisaldab valikut olulisematest tulemustest, pööramaks tähelepanu Turvalisema Interneti päevale 2008. a veebruaris.

Uurimisvõrgustik EU Kids Online leiab, et paljud noored inimesed avaldavad Internetis isiklikku teavet. (Uurimistulemused on avaldatud erinevates maades erinevate uurimisrühmade poolt, mistõttu täpsed vanuserühmad või küsimuste sõnastused varieeruvad riigiti.) 

Võrreldava 21 riigi hulgas ilmnesid märkimisväärseimad tulemused kolmes riigis:

 

 • Tšehhi Vabariigis on enamus teismelisi avaldanud võõrale isiklikku teavet: 91% on andnud oma meiliaadressi, 79% oma foto, 72% oma telefoninumbri;
 • Iirimaal on suurenud nende laste hulk, kes on suhtlusportaalide kaudu avaldanud isiklikku teavet: 2006. a avaldas 28% 9-16-aastastest oma nime ning 27% oma meiliaadressi, 2007. a tegi seda juba 79% (10-20-aastastest), kusjuures 49% avalikustas oma sünnikuupäeva, 12% oma mobiilinumbri ja 8% koduse aadressi;
 • Poolas andis 64% lastest Internetis kohatud inimesele oma telefoninumbri, 42% oma aadressi ja 44% oma foto.

Üha rohkem tõendeid osutab teismeliste riskikäitumisele online-keskkonnas:

 

 • Tšehhi Vabariigis leiti online-küsitluse käigus, et 65% 12-17-aastastest on kohtunud Internetis kohatud inimestega ka päriselus – see osakaal on märkimisväärselt kõrgem Euroopa maades tavapärasest 8-9 protsendist ning osutab vajadusele tõsta Tšehhi noorte internetikasutajate turvateadlikkust;
 • Iirimaal on vaatamata isikliku teabe avaldamise kõrgetele protsentidele riskikäitumise näitajad üldiselt sarnased teiste Euroopa riikidega, kuigi nende 9-16-aastaste osakaal, kelle käest võõrad on Internetis isiklikku teavet küsinud, on kasvanud 19 protsendilt 27 protsendile. Teisisõnu, turvateadlikkus näib Iirimaal olevat suurem.
 • Poola paistab silma kõrge riskitasemega riigina teismeliste online-käitumises, seda paljude riskide osas: 56% teismelistest tüdrukutest on online-keskkonnas tahtmatult sattunud seksuaalse sisuga vestlustesse, 52% 12-17-aastastest on Internetis kutsutud päriselus kohtuma, nendest 44% on kohtingule läinud ning üksnes vähesed on sellest täiskasvanule rääkinud.

Tõendid näitavad ka seda, et lapsed ja noored mitte üksnes ei koge online-riske, vaid tunnevad end nendest häirituna:

 

 • Eestis on 19% (6-14-aastastest) tundnud end võõra käitumisest online-keskkonnas häirituna;
 • Belgias tunneb 17% (9-12-aastastest) end Internetis ohustatuna;
 • Saksamaal omab 44% tüdrukutest ja 30% poistest (vanuses 12-19) ebameeldivaid kogemusi jututubadest;
 • Islandil on 16% saanud e-kirju või sõnumeid, mis on pannud neid muretsema või hirmutanud.

EU Kids Online järeldab, et:

 

 • Nõuanded ja juhised teismelistele online-keskkonnas käitumiseks on hädavajalikud, eriti neis maades, kuhu Internet on jõudnud mõnevõrra hiljem või kus teismeliste kogemused on jõudnud ette nende toimetulekuoskustest;
 • Isikliku teabe avaldamine online-keskkonnas võib kuid alati ei tarvitse viia suurema riskini – nõustatavaid sihtrühmi tuleb hoolikalt valida sõltuvalt kultuurilistest ja individuaalsetest eripäradest;
 • Suhtlusportaalid võiksid teha enamat, nõustamaks teismelisi nende privaatsuse küsimustes ning veendumaks, et lapsed saavad aru isikliku teabe avaldamise võimalikest tagajärgedest.

Professor Sonia Livingstone, London School of Economics and Political Science (LSE), EU Kids Online rahvusvahelise võrgustiku juht, ütles: “Kuigi lastele ja noortele meeldivad Internetis avanevad võimalused – eriti suhtlemisvõimalused – avaldavad paljud neist isiklikku teavet, andmata enesele aru, kes seda näha võib. Sellise käitumise tagajärgi näitavad meie uurimistulemused: märkimisväärselt esineb küberkiusamist, -ahistamist ning soovimatuid seksuaalse sisuga sõnumeid, mis on paljude jaoks väga häirivad.”

Tartu Ülikooli meediauuringute dotsendi Veronika Kalmuse, EU Kids Online Eesti tiimi juhi hinnangul on Eestis senini uuritud rohkem Interneti poolt lastele pakutavaid võimalusi kui selle ohtusid ja riske. “Vähesed olemasolevad uurimistulemused lubavad küll öelda, et paanikaks pole põhjust. Ometi on Eesti ainus EU Kids Online võrgustikku kuuluv riik, kus puudub keskus teadlikkuse tõstmiseks e-turvalisuse alal, kusjuures vastava projekti rahastamist pole ükski Eesti institutsioon Euroopa Komisjonilt kunagi taotlenud. Tundub, et küllaltki edukas Tiigrihüpe, e-riik ja vastav retoorika on kohati tekitanud Joel Steinfeldti laulust tuttava Tiigrikutsu-mentaliteedi. Laste ja ka täiskasvanute turvalisemaks internetikasutuseks võiks teha senisest tunduvalt rohkem,” sõnas Kalmus.

 

Taustateave

EU Kids Online (www.eukidsonline.net) viib läbi esimest süstemaatilist olukorra kaardistust Euroopas, võrreldes 21 riigi uurimistulemusi, mis puudutavad laste ja noorte kogemusi kokkupuutes Interneti ja teiste online-tehnoloogiatega. Käimas on projekti teine aasta. Võrgustikku rahastab Euroopa Komisjoni programm Turvalisem Internet Pluss.

Projektiga on liitunud Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik ja Suurbritannia. Eestit esindab Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

EU Kids Online avaldas 2007. a 3 uut raportit: ühe uurimistulemuste kättesaadavuse ja põhiliste andmelünkade kohta, teises võrreldi Portugali, Poola ja Suurbritannia ühiskondlikke tegureid, seletamaks erinevusi laste internetikogemustes, kolmandas analüüsiti metodoloogilisi väljakutseid laste ja Interneti uurimiseks rahvusvahelises võrdlevas perspektiivis. Kõik aruanded on vabalt allalaaditavad aadressil: www.eukidsonline.net.

Euroopa Komisjoni programm Turvalisem Internet Pluss: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Turvalisema Interneti päev ja Euroopa Internetiturvalisuse portaal: www.saferinternet.org

Teisipäev, 12. veebruar 2008, on Turvalisema Interneti päev. Selle eesmärgiks on tõsta teadlikkust Internetiga seotud riskidest ja turvalisusest kogu Euroopas.

 

Lisainfo: 

Veronika Kalmus, meediauuringute dotsent, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, veronika.kalmus@ut.ee, tel. 56623583

Pille Pruulmann-Vengerfeldt, meediauuringute teadur, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, pille.vengerfeldt@ut.ee, tel. 56643535

 

http://eukidsonline.ut.ee

 

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.