Inimesed

Veronika Kalmus (PhD, sotsioloogia) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor. Ta juhib Eesti Teadusfondi grandiprojekti “Põlvkonnad ja põlvkondade vahelised suhted kujunevas infoühiskonnas”. Peamised uurimisvaldkonnad on sotsialiseerumine kaasaegses ühiskonnas ning väärtuste muutumine siirdekultuuris.

 

Pille Pruulmann-Vengerfeldt (PhD, meedia ja kommunikatsioon) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor ning Eesti Rahva Muuseumi teadur. Tema huvideks on interneti kasutajatüübid, kasutajasõbralikud online-keskkonnad, mis toetavad osalust avalikus elus, ja osalusrakendused avalikes organisatsioonides. Ta on juhiks ja osalejaks mitmetes Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes projektides.

 

Andra Siibak (PhD, meedia ja kommunikatsioon) töötab vanemteadurina Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Andra osaleb Eesti Teadusfondi grandiprojektis “Põlvkonnad ja põlvkondade vahelised suhted kujunevas infoühiskonnas” ning uurimisprojektis “G.T.O projekt”, kus koostöös Södertörni Ülikooli teadlastega analüüsitakse võrdlevalt Eesti ja Rootsi noorte soolise identiteedi konstrueerimise võimalusi veebikeskkondades. Andra peamisteks uurimis-valdkondadeks on: noorte privaatsustaju ja -konstruktsioonid sotsiaalvõrgustikes ning auditooriumide fragmenteerumine uue meedia keskkondades.

 

Maria Murumaa-Mengel (MA, kommunikatsioonijuhtimine) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant ja nooremteadur, kelle uurimisvaldkonnaks on noorte sotsiaalmeedia kasutus ning laiemalt privaatsuse tähenduse teisenemine uue meedia keskkonnas. Maria osaleb lisaks näiteks uurimisprojektides “Privaatsuse ja avalikkusega seotud tähenduste ja kogemuste muutus tehnoloogiast küllastunud ühiskonnas”, “Põlvkonnad ja põlvkondade vahelised suhted kujunevas infoühiskonnas” ning “Privaatsusõigus inimõigusena ja igapäeva tehnoloogiad”.

 

Kairi Talves (MA, sotsioloogia) uurib oma doktoritöös Kairi kasvatusmeetodite mõju sotsialiseerimisele ja põlvkondade vahelistele suhetele soolisest perespektiivist lähtudes. Kairi peamised uurimisteemad on seotud soouuringute, võimusuhete, põlvkondade vaheliste suhete muutumise ja väärtuste edasikandumisega peresuhetes.

 

Inga Kald (MA, kommunikatsioonijuhtimine) kaitses sel kevadel Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis oma magistritöö „1. ja 2. klassi laste online-riskikogemused ja toimetulekustrateegiad“, milles uuris 7-8-aastaste laste internetikasutust, teadlikkust ja kokkupuudet online-riskidega, samuti laste rakendatavaid toimetulekustrateegiaid riskide kogemisel. Ka tema bakalaureusetöö “7-aastaste laste vanemad laste meediakasutuse juhendajatena Rahamaa näitel” põhines EU Kids Online II projektil.

 

 

Projekti I-II etapis osalesid:

 

Pille Runnel (PhD, meedia ja kommunikatsioon) on Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor. Ta tegeleb muuseumikommunikatsiooni uuringutega 21. sajandi infokeskkonnas. Lisaks on tema uurimisvaldkondadeks laste ja noorte internetikasutus ning visuaalne antropoloogia ja meediaantropoloogia.

 

Kadri Ugur (PhD, ajakirjandus) on suurte kogemustega meediaõpetaja, kes on panustanud kõigi kooliastmete meediaõpetuse metoodikasse. Ta on osalenud õppekavaarenduses ning töötab Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis teadurina. Kadri Uguri praegused uurimisteemad on seotud Eesti õpetajate meediapädevuse ja suhtlusharjumustega ning meediaõpetuse kui õppekava läbiva teema rakendamisega.

 

Kersti Karu (MA) töötas oma Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis kaitstud magistritöös välja kommunikatsioonistrateegia interneti turvalisema kasutamise alase teadlikkuse tõstmiseks Eestis.

 

Lennart Komp (MA) uuris oma Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis kaitstud magistritöös 10-aastaste laste mõjukeskkonda internetiohtude ennetamisel ja nende tagajärgedega toimetulemisel.

 

Marianne Võime (MA) keskendus oma Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis kaitstud magistritöös laste interneti liigkasutamisele, internetikasutuse praktikatele ning nende seostele vanemliku järelvalvega.

 

Projekti juht ja kontaktisik on:

 

Veronika Kalmus

 

Ühiskonnateaduste instituut

 

Tartu Ülikool

 

Lossi 36

 

50090 Tartu

 

Telefon: 56623583

 

E-post: veronika.kalmus@ut.ee

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.