Projektist

Projekti EU Kids Online taust:

Kuna Internet ja online-tehnoloogiad on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks, tõusetuvad olulised küsimused nende nähtuste sotsiaalsetest mõjudest ja tagajärgedest. Lapsed, noored ja nende perekonnad on tihtipeale need, kes uusi meediatehnoloogiaid esimestena kasutama hakkavad, saades kasu uutest võimalustest, mida pakuvad Internet, mobiilside, online-mängud, suhtlustarkvara jne. Kuid nad puutuvad kokku ka erinevate riskantsete ja negatiivsete aspektidega, mille suhtes neil eelnev kogemus puudub. Seejuures on online-riskid, nendest tulenevad kahjud ja nendega toimetuleku võimalused pidevas muutumises.

Projekt EU Kids Online koondab enam kui 30 Euroopa riigi teadlasi, kes tegelevad eelkõige laste ja noorte uue meedia kasutuse uurimisega.

Projekti esimeses osas (2006-2009) koguti, võrreldi ja hinnati juba olemasolevaid andmeid. Projekti esimese osa lõpparuande eestikeelne kokkuvõte asub SIIN. Projekti inglisekeelsel kodulehel on leitavad kõik ülejäänud aruanded ja väljundid.

Projekti II etapi jooksul (2009-2011) viidi läbi esindusliku valimiga originaaluurimus, milles küsitleti 9-16-aastaseid lapsi ja nende vanemaid 25 Euroopa riigis. Igas riigis koguti andmeid 1000 lapselt ja lapsevanemalt. Ankeediküsimused puudutasid laste internetikasutust, digitaalset kirjaoskust, online-riskide kogemist ja nendega toimetulekut ning lapsevanemate tegevusi laste internetikasutuse juhendamisel.

Projekti tulemuste eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav SIIN ja TÜ raamatukogu digitaalkogu DSpace vahendusel. DSpace’ist on leitav ka eestikeelne “Parimate uurimispraktikate juhend”, mis pakub vastuseid küsimustele teemal “Kuidas uurida lapsi ja online-tehnoloogiaid võrdlevas perspektiivis”.

Projekti III etapis (2011-2014) jätkub küsitlusandmete analüüs ja tulemuste publitseerimine, lisaks viiakse läbi kvalitatiivsed uurimused mõistmaks, kuidas lapsed ise online-riske tõlgendavad. Luuakse ka online-andmebaas Euroopas läbi viidud laste interneti- ja mobiilikasutuse alaste uurimuste kohta.

Uurimistulemuste põhjal antakse soovitusi laste internetiturvalisuse ja meediakirjaoskuse edendamiseks. Projektiosalised kutsuvad dialoogis osalema ka laiemat avalikkust, praktikuid ning teisi teadlasi.

Eesti- ja venekeeelsed ankeedid, mida uuringus kasutati, leiab EU Kids Online põhilehelt  (keskmise tekstikolumni allosast valida riikide nimekirjast Estonia ning seejärel avaneval leheküljel parempoolses tulbas olevatest valikutest viimane, Questionnaires.

Kasulikku meediaõpetajatele:

Digitaalne meedia on väga oluline faktor tänapäeva laste elus. See „digitaalpärismaalaste“ (Prensky, 2001) põlvkond veedab palju aega internetis, otsides informatsiooni, mängides oma kaaslastega veebipõhiseid mänge, luues kontakte ja ehitades üles sotsiaalset võrgustikku, avaldades oma mõtteid (nt blogides) või vahendades tekste, pilte ja filme oma mobiiltelefonide kaudu.

Digitaalne meedia pakub palju võimalusi loomiseks ja osalemiseks, ent sellega on seotud ka riskid. Vägivaldne, seksuaalne või rassistlik sisu, isiklike andmete ärakasutamine kommertshuvides, suhtlemine tundmatute inimeste või erinevad mobiil- ja küberkiusamise vormid (Happy Slapping, Cyber stalking), digitaalse meedia kasutamine laimamiseks ning alandamiseks on vaid mõned neist ohtudest, millega lapsed võivad internetis kokku puutuda.

Selleks, et võimaldada lastele turvaline ja iseseisev internetikasutus, on meediakasvatajatel tarvis omada juurdepääsu kõige värskematele uurimisandmetele laste ja noorte veebikäitumise kohta.

EU Kids Online’i raames kirjutatud publikatsioonid ja loodud andmepank on meediaõpetajatele mitmeti huvitavad: neis peegeldub lapsepõlve ja vanemluse muutuv sotsiaalne konstruktsioon, sealhulgas ka IKT roll selles protsessis, jõudeaja ja nooruse küsimused, online-suhtluse uued võimalused ja riskid, digitaalse kirjaoskuse uute vormidega seotud küsimused ning meediaõpetuse uued väljakutsed tulevikus.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Turvalisema Interneti Programm.

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.